Užsakymo pateikimas

Užsakovas Kokybės tyrimų centrui užsakymą atlikti tyrimus pateikia ant Užsakovo firminio blanko. Užsakymai gali būti pateikiami paštu, asmeniškai arba elektroniniu paštu.

Jeigu užsakymas atliekamas pirmą kartą, prašome suderinti tyrimus su KTC darbuotojais nurodytais kontaktuose.

Užsakyme turi būti nurodoma:

 1. Tiriamojo objekto pavadinimas;
 2. Pageidaujamo nustatyti tiriamojo parametro pavadinimas ir tyrimo metodo žymuo;
 3. Pateikiamų mėginių kiekis;
 4. Mėginių pristatymo į Kokybės tyrimų centrą laikas (mėginį pristato Užsakovas);
 5. Ryšio priemonės, kuriomis Užsakovas pageidauja gauti tyrimo protokolą (paštu, el. paštu, asmeniškai);
 6. Kontaktinis asmuo iš Užsakovo pusės ir jo kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninis paštas);
 7. Informacija, kad Užsakovas neprieštarauja, kad tyrimų atlikimui bus taikomos paskutinės Kokybės tyrimų centre naudojamos tyrimo metodų versijos;
 8. Informacija, kad Užsakovas garantuoja apmokėjimą už tyrimus per 15 kalendorinių dienų po sąskaitos pateikimo;
 9. Užsakovo rekvizitai, reikalingi sąskaitos išrašymui;
 10. Informacija dėl Naftos produkto mėginio likučio utilizavimo ar gražinimo (užsakovo sąskaita). Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva" atliekamos mėginio utilizavimo paslaugos kaina 30,00 EUR (be PVM) už 1 mėginio utilizavimą.

Kokybės tyrimų centras bendradarbiauja su Užsakovu ir teikia šias paslaugas:

 1. Atlieka naftos, naftos produktų, nuotekų, vandenų, grunto, dirvožemio, oro ėminių ir kitų medžiagų ėminių kokybės rodiklių tyrimus, taikydamas metodus, nurodytus Kokybės tyrimų centro atliekamų tyrimų kainyne;
 2. Tyrimų rezultatus pateikia Tyrimų protokole;
 3. Kokybės tyrimų centras taiko lanksčią akreditavimo sritį ( toliau – LAS) ir jei, suderinti užsakymai su užsakovu, patenka į KTC LAS taikymo sritį, atliekant tyrimus, bus taikoma paskutinė tuo metu KTC naudojama tyrimo metodo versija. Užsakovas informuojamas apie galimybę gauti tyrimo protokolą su akreditacijos simboliu;
 4. Tyrimų protokolą Užsakovui perduoda asmeniškai, elektroniniu paštu ar paštu kaip nurodyta užsakyme;
 5. Užsakovui pageidaujant, leidžia stebėti jų užsakymu atliekamus tyrimus Kokybės tyrimų centro patalpose, tuo pačiu užtikrinant kitiems užsakovams atliekamų tyrimų slaptumą;
 6. Užtikrina konfidencialumą. Įsipareigoja neskelbti bei neplatinti informacijos apie Užsakovą ir užsakovo pateikto tiriamojo objekto tyrimų rezultatus;
 7. Užsakovas, norėdamas paviešinti tyrimų rezultatus, turi informuoti apie tai ir suderinti su Kokybės tyrimo centru.

PASTABOS:

 • Kokybės tyrimų centras nesaugo Užsakovo mėginių likučių;
 • Kokybės tyrimų centras netaiko sprendimo taisyklės dėl specifikacijos arba standarto atitikties pareiškimo;
 • Kokybės tyrimų centras atlieka tyrimus tiems tiriamiesiems objektams, kurie nurodyti kainyne (eksperimentiniai tyrimai neatliekami);
 • Kokybės tyrimų centras tiriamiesiems objektams, nurodytiems naftos produktų ir aplinkos tyrimų kainynuose, ėminių ėmimo neatlieka.

​ ​​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai