Darbuotojai

Kiekvienas iš mūsų esame svarbi „ORLEN Lietuva“ dalis. Visiems kartu siekiant bendrų tikslų, tikime savo komanda bei jos sėkme. 

Žmonės – viena iš svarbiausių mūsų bendrovės vertybių. Kartu mes kuriame atvirą organizaciją, kuri pripažįsta įvairovę, vertina patirtį, įgūdžius ir žinias bei sudaro sąlygas tobulėti ir įveikti vis naujus iššūkius. 

AB „ORLEN Lietuva“ suteikiame galimybes siekti profesinio tobulėjimo nepaisant asmens lyties, amžiaus, tikėjimo, lytinės orientacijos, tautybės, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios ar užimamų pareigų. Pasikliaujame ilgametį stažą turinčių darbuotojų žiniomis ir patirtimi bei skatiname juos tapti mažiau patyrusių kolegų mentoriais. Profesijos mokymų ir kitų ugdomųjų procesų pagalba siekiame kryptingai didinti darbuotojų potencialą ir kompetencijas.

Vykstant kartų kaitai, siekiame užtikrinti nepertraukiamą veiklos procesų funkcionavimą, įpėdinystę bei padėti numatyti darbuotojų lygiomis galimybėmis paremtą karjerą bendrovėje, ugdant ir išlaikant darbuotojus. Buvimas didelėje tarptautinėje grupėje suteikia galimybių darbuotojams siekti karjeros ir užsienyje. Patrauklaus darbdavio įvaizdžio formavimas pritraukiant naujus darbuotojus, teigiamos kandidatų patirties įdarbinimo procese užtikrinimas, „Naujokų dienos“, adaptacijos programos, bendradarbiavimas su švietimo įstaigomis, ekskursijų po naftos perdirbimo produktų gamyklą organizavimas leidžia užtikrinti sklandų naujų darbuotojų įsiliejimą į organizaciją bei jų integravimąsi į kolektyvą. 

Grįžtamojo ryšio teikimas kuria atsakomybės už darbe priimtus iššūkius jausmą ir suteikia galimybę atsiverti skirtingiems požiūriams, taip skatinant inovatyvumą tarp darbuotojų. Darbuotojų įsitraukimo ir pasitenkinimo tyrimai, informacinės dienos, „Ekspertų klubas“, „Personalo pulso“ skiltis vidiniame bendrovės tinklapyje, geriausių darbuotojų rinkimai ir kitos priemonės formuoja įtraukiančią darbo aplinką, paremtą vertybėmis, kūrybiškumu, keitimosi žiniomis ir patirtimi kultūra bei dialogu. Lyderystė ir tikro bendradarbiavimo dvasia, pagarba ir pasitikėjimas yra svarbūs veiksniai, stiprinantys grįžtamojo ryšio kultūrą.

Netoleruojame nelygių sąlygų ir nesąžiningo elgesio su darbuotojais dėl amžiaus, lyties, negalios, rasės, įsitikinimų ar pažiūrų, tautybės, pilietybės, kilmės, kalbos, tikėjimo, religijos, narystės profesinėse sąjungose, etninės priklausomybės, lytinės orientacijos, socialinės padėties, taip pat dėl darbo pagal terminuotą ar neterminuotą darbo sutartį arba darbo visą ar ne visą darbo dieną. Netoleruojame jokių mobingo, diskriminacijos, smurto ar priekabiavimo apraiškų turinčių veiksmų ar elgesio, užtikriname operatyvų reagavimą ir pastebėtų pažeidimų šalinimą. Bendrovėje galioja Mobingo, diskriminacijos, priekabiavimo ir smurto prevencijos taisyklės, kurių paskirtis – reglamentuoti bendrovės veiksmus gavus pranešimą apie darbuotojo mobingo, diskriminacijos, priekabiavimo ar smurto požymių turintį elgesį. Taisykles galima rasti Dokumentų rangovams skiltyje.

​Darbuotojų renkamas Etikos atstovas konsultuoja ir vykdo mokomąją bei informacinę veiklą skatinant Etikos kodekso nuostatomis pagrįstą darbuotojų požiūrį. Siekiame, kad visi darbuotojai galėtų dirbti saugiai, draugiškoje ir abipusės pagarbos atmosferoje.

1452[1] darbuotojų (kur 72,3 % yra vyrai, o 27,3 % - moterys), 75,5 % vadovaujančių pareigų užima vyrai, o 24,5 % - moterys. Taip pat šiuo metu yra 10 darbuotojų, kurie yra vaiko priežiūros atostogose (iš jų 9 moterys, 1 vyras). 3 darbuotojai yra neįgalūs.

Lentelėje pateikiama informacija apie darbuotojų pasiskirstymą pagal amžių:

Darbuotojų iki 40 m. skaičius

340

Darbuotojų nuo 40 iki 50 m. skaičius

317

Darbuotojų nuo 50 iki 60 m. skaičius

529

Darbuotojų 60 m. ir daugiau skaičius

266

 

Mes niekada nepasiduodame, drąsiai priimame naujus verslo iššūkius, nuolat ieškome geresnių sprendimų, keičiamės, augame ir tobulėjame!


Personalo sk. informacija

 [1] 2023-06-30 duomenys.​

​​​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai