Garantijos
Kolektyvinė sutartis yra pagrindinis bendrovės „ORLEN Lietuva“ ir jos darbuotojų santykius apibrėžiantis dokumentas. Jis reglamentuoja darbo sutarčių sudarymo, keitimo ir nutraukimo, darbo apmokėjimo ir organizavimo, atostogų trukmės ir jų suteikimo tvarką, socialinės partnerystės principus, nustato darbo tvarkos taisykles, reguliuoja darbuotojų saugos ir sveikatos darbe bei materialinės atsakomybės klausimus. Bendrovėje veikianti Naftininkų profesinė sąjunga yra lygiateisis socialinis partneris. 

2021 m. gruodžio 28 d. pasirašyta Kolektyvinė sutartis, kurios galiojimas derybinių šalių susitarimu yra pratęstas iki 2024 m. pabaigos. Kolektyvinė sutartis yra taikoma visiems darbuotojams.

Kolektyvinėje sutartyje apibrėžtas papildomų naudų paketas, numatantis padidintą kasmetinių atostogų apmokėjimą, papildomas išmokas nutraukiant darbo sutartį suėjus pensiniam amžiui, taip pat priemokas už bendrovės veiklos rezultatus bei kitus finansinius mokėjimus, papildomą atostogų bei poilsio laiką, nemokamą darbuotojų vežimą autobusais į darbą ir iš darbo pagal nustatytą maršrutą, gyvybės, sveikatos draudimus, pensinio draudimo įmokas į darbuotojų pensinio kaupimo III pakopos fondą, socialinių poreikių fondo lėšas, kurios gali būti skiriamos Kalėdinėms dovanėlėms ar renginiams darbuotojų vaikams, darbuotojų vaikų vasaros poilsio rėmimui, dovanėlėms ir renginiams pirmaklasiams, pagalbai darbuotojams esant nelaimei, taip pat kitoms socialinėms garantijoms ir papildomoms naudoms.

Bendrovėje veikiantys dvišaliai komitetai ir komisijos, kurių nariais pariteto pagrindu yra darbdavio atstovai ir profesinės sąjungos deleguoti darbuotojai, yra naudingi tiek darbdaviui, tiek darbuotojams. Ši bendradarbiavimo forma yra vienas iš būdų realizuoti darbuotojų atstovų teisę į informavimą ir konsultacijas bei paskatinti darbuotojus prisidėti prie efektyvaus personalo valdymo. 

 Šiuo metu Bendrovėje veikia šie dvišaliai komitetai bei komisijos:

- Darbuotojų saugos ir sveikatos komitetas, kurio tikslas – padėti darbdaviui užtikrinti sveikas ir saugias darbo sąlygas aptariant aktualius darbų saugos klausimus; 
- Darbuotojų reikalų komitetas, nagrinėjantis pareiškimus dėl nustatomų veiklos vertinimo rodiklių;
- Pareigybių vertinimo komisija, sudaryta pagal Kolektyvinės sutarties nuostatas numatytam pareigybių vertinimui;
- Socialinių poreikių fondo komitetas, atsakingas už Socialinių poreikių fondo lėšų administravimą.

Personalo sk. informacija

 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai