Parama

Paramos teikimo principai​

Vadovaudamasi Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ valdybos sprendimu patvirtintos Paramos politikos nuostatomis Bendrovė skiria paramą visuomenei ir vietos bendruomenei naudingais tikslais šiomis prioritetinėmis kryptimis:

- Mažeikių miesto ir rajono bendruomenės socialinio augimo bei kultūros, švietimo ir sporto veiklos plėtojimo projektai bei socialiai remtinų asmenų apsaugai skirtos labdaros programos;

- su Bendrovės veikla susijusių pažangių ekonomikos idėjų ir metodų ar ekonominės srities mokslinių tyrimų vystymas ir skatinimas;

- su Bendrovės veikla susijusių universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų iniciatyvų, skirtų švietimo ir mokslo pažangai, rėmimas
- jaunųjų talentų rėmimas;

- Lietuvos ir Lenkijos socialinių ir ekonominių idėjų, kultūros ir paveldo sklaida bei kultūros paveldo Lietuvoje apsauga;

- parama tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių ir bendrijų reikmėms;

- projektams, kurie nepriskiriami pirmiau išvardintoms kryptims, parama gali būti skiriama atsižvelgiant į jų specifinę reikšmę bei socialinę ir ekonominę vertę, atitikimą ORLEN grupės vertybėms ar didelį komunikacinį potencialą.  


Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“ paramos skyrimo tvarka:

• Paramos gavėjas, siekiantis gauti Bendrovės paramą, turi pateikti motyvuotą ir pasirašytą Paramos prašymą su prašyme nurodytais priedais, užpildytą pagal Bendrovės patvirtintą formą (Paramos prašymo forma);

• Paramos prašymai einamiesiems metams turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų kovo 31 d., o paramos prašymai ateinantiems metams – ne vėliau kaip iki einamųjų metų spalio 1 d;

• Paramos prašymai, gauti po pirmiau nustatytų terminų pabaigos, yra vertinami, jei Bendrovė dar nėra išnaudojusi finansinių išteklių, skirtų paramai atitinkamais finansiniais metais;

• Paramos prašymai bei kiti privalomi pateikti dokumentai turi būti pristatyti (atsiųsti) Bendrovės buveinės adresu: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 
LT-89453 Mažeikių r. sav., arba elektroniniu paštu: parama@orlenlietuva.lt. Bendrovė turi teisę reikalauti iš Paramos gavėjų pateikti Paramos prašymų ir prie jų pridedamų dokumentų originalus; 

• Paramos prašymai ir jų priedai turi būti pateikti lietuvių kalba; 

• Bendrovė neteikia paramos fiziniams asmenims, politinėms organizacijoms, pelno siekiančių organizacijų veiklai.​

​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai