Prekinis kreditas
Bendra informacija apie prekinį kredito limitą


Prekinio kredito limitas — tai maksimaliai leistina pirkėjo įsiskolinimų suma Bendrovei, taip pat būsimų įsiskolinimų, kurie susidarytų išsiuntus prekę  ir/ar suteikus kitas paslaugas, suma bet kuriuo laiko momentu.

Bendrovė prekinio kredito limitą kiekvienam pirkėjui nustato atlikusi pirkėjo patikimumo įvertinimą; įvertinama pirkėjo finansinė būklė (likvidumas, turto struktūra, veiklos efektyvumas, pelningumas, skolų apyvartumas ir kt.), veikla, konkurencingumas, Bendrovės turima darbo patirtis su tuo pirkėju bei kitus faktorius, galinčius turėti esminės įtakos pirkėjo mokumui:

      — ikiteisminius tyrimus, baudžiamąsias bylas, darančias esminę neigiamą įtaką pirkėjo veiklai;
      — civilinius teisminius ieškinius ar kitokio pobūdžio ikiteisminius reikalavimus, galinčius daryti esminę neigiamą įtaką pirkėjo veiklai;
      — pritaikytas, darančias esminę neigiamą įtaką pirkėjo veiklai, galiojančias administracines nuobaudas (arba ekonomines sankcijas) ar inicijuotas administracines nuobaudas (arba ekonomines sankcijas);
      — panaikintus arba sustabdytus leidimų ar licencijų, reikalingų su atitinkamo sandorio sudarymui ir/ar vykdymui susijusiai pirkėjo veiklai, galiojimus arba nėra inicijuota procesų dėl tokių leidimų ar licencijų panaikinimo ar sustabdymo;
      — pradėtas bankroto, likvidavimo procedūras arba neigiamą įtaką pirkėjo patikimumui darantį reorganizavimą ar pertvarkymą;
      — pirkėjo uždelstas skolas Bendrovei ar trečiosioms šalims;
      — kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos pirkėjo mokumui.

Siekiant gauti prekinį kredito limitą pirkėjas Bendrovei privalo pateikti:

— pirkėjo tinkamai pasirašytas 2 paskutinių finansinių metų finansinės ataskaitas (balansą ir pelno (nuostolio) ataskaitas, kai jos privalomai turi būti pildomos atsižvelgiant į pirkėjo juridinį statusą);
— bei papildomai, jeigu Bendrovė prašo, kitą informaciją.


Pirkėjas, turintis Bendrovės suteiktą prekinio kredito limitą, periodiškai privalo Bendrovei teikti šias įmonės tinkamai pasirašytas finansines ataskaitas:
      a) per 25 (dvidešimt penkias) dienas pasibaigus pusmečio ataskaitiniam laikotarpiui — pusmečio ataskaitą;
      b) per 4 (keturis) mėnesius pasibaigus metų ataskaitiniam laikotarpiui — metinę ataskaitą;

Pirkėjas taip pat privalo per 5 darbo dienas informuoti Bendrovę apie pirkėjo rekvizitų, akcininkų sudėties, įstatų pasikeitimus.

Pirkėjui turint Bendrovei ir/ar trečiosioms šalims uždelstų skolų ir/ar Bendrovei turint informacijos apie faktorius, kurie gali turėti esminės įtakos pirkėjo mokumui, Pirkėjui suteiktas prekinio kredito limitas gali būti arba sumažinamas, arba atšaukiamas, arba Bendrovė turi teisę pareikalauti papildomų Bendrovei priimtinų garantijų (banko garantija, neatšaukiamas akredityvas, išankstinis apmokėjimas, patikimos trečios šalies laidavimas ir kt.) užtikrinančių tinkamą pirkėjo įsipareigojimų vykdymą.
AB „ORLEN Lietuva“
Didmeninės prekybos skyrius 

Tel.: +370 443 9 23 05
Faksas: +370 5 252 64 69
AB „ORLEN Lietuva“ parduodamų naftos produktų orientacinės didmeninės kainos
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai