Integruotos vadybos sistemos politika

                                                                                                                                                                                          2021-11-30

Siekdama tapti pirmaujančia Vidurio ir Rytų Europos naftos perdirbimo įmone Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė) gamina kokybiškus produktus, veikia atvirai ir sąžiningai, savo veiklą grindžia pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi prevencinių priemonių kovoje su ja, rūpinasi darbuotojų ugdymu, užtikrina deramą informacijos bei asmens duomenų saugumą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai bei užtikrina aukštą atliekamų naftos produktų ir aplinkos tyrimų kokybės lygį.

Bendrovėje taikomos ORLEN grupėje priimtos vertybės: atsakomybė – verslas, bendruomenė, aplinka; plėtra – inovacijos, konkurencingumas, modernumas; žmonės – etika, profesionalumas, bendradarbiavimas; energija – stiprybė, drąsa, sėkmė; patikimumas – sauga, kokybė, atitikties užtikrinimas.

Visuose veiklos lygmenyse Bendrovė įsipareigoja:

1. Operatyviai tenkinti klientų poreikius, nuolat stebint, vertinant ir prognozuojant rinkos tendencijas bei gaminant produktus ir teikiant paslaugas, atitinkančias taikomus standartus;

2. Garantuoti aukštą produktų kokybę, nuolat tobulinant technologijas, didinti gamybos procesų ekonominį efektyvumą, užtikrinti EBITDA bei investicinių išlaidų plėtrai didinimą, bendrųjų ir personalo išlaidų optimizavimą, piniginių srautų didinimą;

3. Užtikrinti, kad visa veikla būtų struktūriškai apibrėžta, vykdoma nešališkai ir valdoma taip, kad būtų užtikrintas jos nešališkumas;

4. Užtikrinti procedūras neleidžiančias įsitraukti į veiklą, kuri galėtų sumažinti pasitikėjimą kompetencija, nešališkumu, teisingumu ar veiklos vientisumu;

5. Užtikrinti, kad visi atliekami laboratoriniai tyrimai yra atsekami per nenutrūkstamą kalibravimo arba etaloninių medžiagų grandinę, kalibravimo įrašai ir bandymų sertifikatai tvarkomi pagal įrangos kalibravimo ir įrašų kontrolės procedūras;

6. Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų aplinkos apsaugos, informacijos bei asmens duomenų saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisinių ir kitų reikalavimų;

7. Stebėti ir mažinti teršalų emisijas bei siekti, kad jų poveikis žmonių sveikatai nuolat mažėtų;

8. Užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, nuolat atliekant darbuotojų ir procesų saugos rizikos vertinimą bei šalinant ar mažinant nustatytus pavojus ir rizikas tiriant incidentus bei įgyvendinant prevencijos priemones siekiant jų išvengti. Motyvuoti darbuotojus saugiai dirbti ir skatinti jų dalyvavimą kuriant saugią aplinką. Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalioms situacijoms;

9. Konsultuoti darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais bei leisti dalyvauti to procese visus savo darbuotojus bei asmenis dirbančius jos pavedimu;

10. Užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, vykdant didelių pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą;

11. Užtikrinti informacijos apie veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai prieinamumą visuomenei;

12. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų sukurtos ir gautos informacijos saugos valdymą, saugos lygį, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, paviešinimo ar naudojimo nesilaikant jos apsaugos principų, įskaitant tokius atvejus, kai tai padaro asmenys, neturintys teisės tvarkyti šios informacijos; informacijos vientisumo pažeidimo (neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo) arba informacijos neprieinamumo per reikiamą laikotarpį dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo (sutrikdymo);

13. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti darbuotojus vadovautis į klientų poreikius orientuota darbo filosofija, tausoti aplinką bei gerinti atliekamų darbų kokybę, užtikrinant saugias darbo sąlygas;

14. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, peržiūrėti rizikas ir galimybes, įgyvendinti priemones, būtinas šio proceso efektyvumui didinti, taikyti tinkamus prevencinius bei korekcinius veiksmus.

Vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001:2015), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001:2015), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (ISO 45001:2018), informacijos saugumo valdymo (ISO 27001:2013) bei  tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliamų bendrųjų reikalavimų (ISO/IEC 17025:2018) standartų reikalavimus.

Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima, nuolatos tobulinama bendradarbiaujant su PKN ORLEN S.A. ir ORLEN grupės bendrovėmis, yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Visi Bendrovės darbuotojai ir asmenys dirbantys jos pavedimu supažindinami su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.​                                  1,2,3.PNG                                   1.PNG                                               

   
​​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai