Integruotos vadybos sistemos politika
Siekdama tapti pirmaujančia Vidurio ir Rytų Europos naftos perdirbimo įmone Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė), gamina kokybiškus produktus, veikia atvirai ir sąžiningai, savo veiklą grindžia pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, rūpinasi darbuotojų ugdymu, užtikrina deramą informacijos saugumą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.
Bendrovės veikla grindžiama ORLEN grupėje priimtomis vertybėmis: Atsakomybė – gerbiame savo klientus, akcininkus ir vietos bendruomenes, tausojame aplinką; Pažanga – ieškome naujų galimybių; Žmonės – išsiskiriame žiniomis, komandiniu darbu ir sąžiningumu; Energija – mėgstame savo darbą; Patikimumas – mumis galima pasitikėti.
Visuose veiklos lygmenyse Bendrovė įsipareigoja:
1. Operatyviai tenkinti klientų poreikius, nuolat stebint, vertinant ir prognozuojant rinkos tendencijas bei gaminant produktus ir teikiant paslaugas, atitinkančias taikomus standartus;
2. Garantuoti aukštą produktų kokybę, nuolat tobulinant technologijas, didinti gamybos procesų ekonominį efektyvumą, užtikrinti EBITDA bei investicinių išlaidų plėtrai didinimą, bendrųjų ir personalo išlaidų optimizavimą, piniginių srautų didinimą;
3. Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų aplinkos apsaugos, informacijos bei asmens duomenų saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisinių ir kitų reikalavimų;
4. Stebėti ir mažinti teršalų emisijas bei siekti, kad jų poveikis žmonių sveikatai nuolat mažėtų.
5. Gerinti darbo sąlygas ir mažinti pavojus darbe, nuolat tobulinant rizikos vertinimo ir profesinių susirgimų, nelaimingų atsitikimų bei kitų incidentų prevencijos metodus, įgyvendinant sprendimus ergonomikos srityje, užtikrinti nelaimingų atsitikimų rodiklio (TRR) mažinimą. Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalioms situacijoms;
6. Užtikrinti informacijos apie veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai prieinamumą visuomenei;
7. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų sukurtos ir gautos informacijos saugos valdymą, saugos lygį, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, paviešinimo ar naudojimo nesilaikant jos apsaugos principų, įskaitant tokius atvejus, kai tai padaro asmenys, neturintys teisės tvarkyti šios informacijos; informacijos vientisumo pažeidimo (neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo) arba informacijos neprieinamumo per reikiamą laikotarpį dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo (sutrikdymo);
8. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti darbuotojus vadovautis į klientų poreikius orientuota darbo filosofija, tausoti aplinką bei gerinti darbo sąlygas;
9. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, įgyvendinti priemones, būtinas šio proceso efektyvumui didinti, taikyti tinkamus prevencinius bei korekcinius veiksmus.
Vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (OHSAS 18001) bei informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) standartų reikalavimus.
Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima ir nuolatos tobulinama bendradarbiaujant su PKN ORLEN S.A. ir ORLEN grupės bendrovėmis.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai