Integruotos vadybos sistemos politika
Siekdama tapti pirmaujančia Vidurio ir Rytų Europos naftos perdirbimo įmone Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė), gamina kokybiškus produktus, veikia atvirai ir sąžiningai, savo veiklą grindžia pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, netoleruoja korupcijos jokiomis jos formomis ir imasi prevencinių priemonių kovoje su ja, rūpinasi darbuotojų ugdymu, užtikrina deramą informacijos bei asmens duomenų saugumą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.
Bendrovės veikla grindžiama ORLEN grupėje priimtomis vertybėmis: Atsakomybė – gerbiame savo klientus, akcininkus ir vietos bendruomenes, tausojame aplinką; Pažanga – ieškome naujų galimybių; Žmonės – išsiskiriame žiniomis, komandiniu darbu ir sąžiningumu; Energija – mėgstame savo darbą; Patikimumas – mumis galima pasitikėti.
Visuose veiklos lygmenyse Bendrovė įsipareigoja:
1. Operatyviai tenkinti klientų poreikius, nuolat stebint, vertinant ir prognozuojant rinkos tendencijas bei gaminant produktus ir teikiant paslaugas, atitinkančias taikomus standartus;
2. Garantuoti aukštą produktų kokybę, nuolat tobulinant technologijas, didinti gamybos procesų ekonominį efektyvumą, užtikrinti EBITDA bei investicinių išlaidų plėtrai didinimą, bendrųjų ir personalo išlaidų optimizavimą, piniginių srautų didinimą;
3. Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų aplinkos apsaugos, informacijos bei asmens duomenų saugos, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisinių ir kitų reikalavimų;
4. Stebėti ir mažinti teršalų emisijas bei siekti, kad jų poveikis žmonių sveikatai nuolat mažėtų;
5. Gerinti darbo sąlygas ir pašalinti pavojus mažinant rizikas darbe, nuolat tobulinant rizikos vertinimo ir profesinių susirgimų, nelaimingų atsitikimų bei kitų incidentų prevencijos metodus, įgyvendinant sprendimus ergonomikos srityje, užtikrinti nelaimingų atsitikimų rodiklio (TRR) mažinimą. Užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalioms situacijoms;
6. Konsultuoti darbuotojus saugos ir sveikatos klausimais bei leisti dalyvauti to procese visus savo darbuotojus bei asmenis dirbančius jos pavedimu;
7. Užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos apsaugos lygį, vykdant didelių pramoninių avarijų prevenciją, likvidavimą ir tyrimą;
8. Užtikrinti informacijos apie veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų saugai ir sveikatai prieinamumą visuomenei;
9. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų sukurtos ir gautos informacijos saugos valdymą, saugos lygį, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl konfidencialios informacijos atskleidimo, paviešinimo ar naudojimo nesilaikant jos apsaugos principų, įskaitant tokius atvejus, kai tai padaro asmenys, neturintys teisės tvarkyti šios informacijos; informacijos vientisumo pažeidimo (neteisėto pakeitimo ar sunaikinimo) arba informacijos neprieinamumo per reikiamą laikotarpį dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo (sutrikdymo);
10. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti darbuotojus vadovautis į klientų poreikius orientuota darbo filosofija, tausoti aplinką bei gerinti atliekamų darbų kokybę, užtikrinant saugias darbo sąlygas;
11. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, peržiūrėti rizikas ir galimybes, įgyvendinti priemones, būtinas šio proceso efektyvumui didinti, taikyti tinkamus prevencinius bei korekcinius veiksmus.
Vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (ISO 45001) bei informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) standartų reikalavimus.
Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima, nuolatos tobulinama bendradarbiaujant su PKN ORLEN S.A. ir ORLEN grupės bendrovėmis, yra vieša ir laisvai prieinama visoms suinteresuotoms šalims. Visi Bendrovės darbuotojai ir asmenys dirbantys jos pavedimu supažindinami su šia politika ir savo veikloje privalo vadovautis jos nuostatomis.
 
                                                   

   
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai