Taršos prevencijos priemonės
 • Plačiai naudojami oru aušinami aparatai (oriniai aušintuvai);
 • Naudojamos uždaros naftos produktų drenavimo sistemos;
 • Aukštas automatizavimo lygis ir blokuočių sistema užtikrinanti saugų technologijos stabdymą kritinėse situacijose;
 • Technologiniuose įrenginiuose įrengta uždara sistema, per kurią, slėgiui viršijus leistinas ribas, produktai iš aparatų ir vamzdynų per apsauginius vožtuvus nukreipiami į fakelų sistemą;
 • Fakelinės dujos surenkamos į „gasholderį“, iš kurio kompresoriai grąžina jas atgal į įmonės kuro tinklą;
 • Naftos ir naftos produktų siurbliuose naudojami galiniai sandarintuvai;
 • Visi įmonės šviesiųjų produktų saugojimo rezervuarai turi fiksuotus stogus, o rezervuarų viduje yra sumontuoti vidiniai plaukiojantys pontonai su dvigubais sandarinimais. Rezervuarai yra padengti danga, užtikrinančia daugiau kaip 70 proc. šviesos atspindžio koeficientą. Šios priemonės sumažina atmosferos taršą daugiau kaip 90 proc. Tai atitinka direktyvos 94/63/EC reikalavimus;​
 • Šviesiųjų produktų pylimas į geležinkelio ir autocisternas vykdomas uždaru (hermetiniu) būdu, surenkant susidariusius lakiųjų organinių junginių garus (neišleidžiant jų į atmosferą), o po to juos rekuperuojant ir grąžinant į procesą;
 • Vykdomas monitoringas pramoninės lietaus kanalizacijos šuliniuose. Stebima, kad iš įrenginių į kanalizaciją nepatektų naftos produktai ir kitos cheminės medžiagos. Kai kurios smarkiai užterštos nuotekos (technologinis kondensatas) valomos jų susidarymo vietoje, siekiant išvengti viso nuotekų srauto užteršimo;
 • Sumontuotas ir paleistas elektrostatinis filtras katalizinio krekingo įrenginyje, kuris žymiai sumažino kietųjų dalelių koncentracijas;
 • Dideliuose kurą deginančiuose įrenginiuose, kurių vardinė (nominali) šiluminė galia didesnė kaip 50 MW, katalizinio krekingo įrenginyje, sieros gamybos įrenginiuose įdiegta automatinė teršalų matavimo sistema;
 • Įgyvendinant Europos Komisijos priimto sprendimo Nr. 2014/738/ES 6 ir 18 GPGB (geriausiai prieinami gamybos būdai) reikalavimus, vykdoma nuotėkio aptikimo ir remonto programa (LDAR);
 • Laboratoriniai tyrimai atliekami naudojant pažangią įrangą;
 • Naudojami sertifikuoti biopriedai;
 • Vykdomas požeminio vandens monitoringas;
 • Vykdomas Bendrovės poveikis aplinkos oro kokybei, vertinant benzeno, sieros dioksido ir azoto dioksido koncentracijas pažemio ore už gamyklos sanitarinės apsauginės zonos ribų;
 • Vykdoma į vandenį išleidžiamų teršalų stebėsena.​
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai