Produktotiekio projektas
Informacija apie teritorijų planavimą
 
Informuojame apie priimtą sprendimą dėl regiono lygmens Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialiojo plano (toliau – Specialusis planas) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
 
Planavimo pagrindas: 2013 m. lapkričio 25 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymas Nr. 1-222 (Žin., 2013, Nr. 122-6194).
 
Planavimo organizatorius: Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“, Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav., tel. (8 443) 9 21 21, faks. (8 443) 9 25 25, el. p. post@orlenlietuva.ltwww.orlenlietuva.lt.
Specialiojo plano rengėjas: UAB „Sweco Lietuva“, V. Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius, tel. (8 5) 2 196 089,        faks. (8 5) 2 617 507, el. p. info@sweco.ltwww.sweco.lt.
 
Planavimo tikslai:
1. Įgyvendinti Nacionalinės energetinės nepriklausomybės strategijos (NENS) nuostatas ir sukurti trūkstamą techninę infrastruktūrą, kuri užtikrintų diversifikuotą naftos ir naftos produktų tiekimą bei tokiu būdu didintų naftos ir naftos produktų sektoriaus patikimumą ir konkurencingumą bei sudarytų prielaidas mažinti kainas vartotojams    (NENS 89, 90 p.).
2. Užtikrinti naftos ir naftos produktų  transportavimą mažiausiais kaštais bei aplinkai saugiu ir mažiausiai taršiu būdu – vamzdynais (NENS 95, 105 p.), ir tokiu būdu padidinti energijos vartojimo efektyvumą transporto sektoriuje bei skatinti investicijas į aplinką tausojančią produkcijos transportavimo infrastruktūrą (NENS 100.2 p.).
3. Parinkti tinkamiausią magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros statybos variantą.
 
Planavimo uždaviniai:
1. Plėtoti žalios naftos ir naftos produktų transportavimo magistraliniais naftotiekiais ir produktotiekiais infrastruktūrą ir rezervuoti teritorijas jų plėtrai.
2. Rezervuoti teritorijas magistralinių naftotiekių ir produktotiekių koridoriams, nustatyti teritorijos naudojimo, tvarkymo ir apsaugos režimą.
 
Planavimo darbų programa: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin. 2013 Nr. 76-3824) 3 straipsnio 1 dalimi, specialusis planas rengiamas, derinamas ir tvirtinamas pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo (2014 m. sausio 1 d.) galiojusį teritorijų planavimo teisinį reguliavimą. Specialusis planas rengiamas keturiais (parengiamasis, teritorijų planavimo dokumento rengimo, sprendinių pasekmių vertinimo, baigiamasis) etapais. Planų ir programų strateginio pasekmių aplinkai vertinimo tvarkos apraše nustatyta tvarka bus atliekamos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros. Specialiojo plano viešumą užtikrinančios procedūros bus vykdomos bendrąja tvarka.
 
Planuojamos teritorijos vieta: Mažeikių rajono, Skuodo rajono, Kretingos rajono, Palangos miesto, Klaipėdos rajono, Klaipėdos miesto savivaldybių ir Lietuvos jūros teritorijos.
Planavimo terminas: 2014 m. vasaris – 2016 m. lapkritis.
 
Pasiūlymų teikimo tvarka – pasiūlymus dėl teritorijų planavimo dokumento projekto visuomenė gali teikti Planavimo organizatoriui arba Specialiojo plano rengėjui raštu aukščiau nurodytais adresais per visą Specialiojo plano rengimo laikotarpį iki baigiamojo susirinkimo-konferencijos pabaigos.
 
Dokumento pavadinimas​ PDF​
Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos magistralinio naftotiekio ir produktotiekio bei susijusios infrastruktūros specialusis planas. Strateginių pasekmių aplinkai vertinimo apimties nustatymo dokumentas​ 2014-04-04 SPAV AND_AJ.pdfParsisiųsti
Koncepcija Mažeikiai–Būtingė​ 2014-04-02_Koncepcija - Mazeikiai - Butinge.pdfParsisiųsti
Koncepcija Būtingė–Klaipėda​ 2014-04-02_Koncepcija - Butinge - Klaipeda.pdfParsisiųsti
Informavimas​ 1 tekstinis priedas.pdfParsisiųsti
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai