PKN ORLEN strategija 2014-2017 m.

23-07-2014  Naujienos

​PKN ORLEN paskelbė savo strategiją 2014-2017 metams, kuri atspindi dabartines makroekonomines sąlygas. Kertiniai strategijos elementai išlieka nepakitę. Įmonė sieks išsaugoti stiprią poziciją didelėse ir augimo potencialą turinčiose rinkose, į klientą orientuotą požiūrį, produkcijos kokybę, vertės grandinės stiprinimą bei tvarią plėtrą gavybos srityje. Augimą skatinančių projektų įgyvendinimas pelningiausiose srityse bus įmanomas dėl stabilios koncerno finansinės padėties ir modernaus valdymo kultūros.

Pagrindiniai PKN ORLEN strategijos tikslai:
• Metinis EBITDA pagal LIFO vidurkis 2014−2017 metais - 5,1 mlrd. PLN;
• Metinis investicinių išlaidų vidurkis - 4,1 mlrd. PLN;
• Metinis angliavandenilių gavybos padidinimas iki 6 mln. barelių naftos ekvivalento 2017 metais;
• Finansinio sverto išlaikymas žemiau 30%;
• Stabilus dividendų, tenkančių vienai akcijai, augimas.

2014−2017 metais PKN ORLEN planuoja išleisti 10,8 mlrd. PLN (Lenkijos zlotų) plėtros projektams, iš jų 6,4 mlrd. PLN bus išleista perdirbimo segmente (naftos perdirbimo gamyklos, naftos chemijos pramonė, el. energijos generavimas), 3,2 mlrd. PLN − gavybos segmente ir 1,2 mlrd. PLN − mažmeninės prekybos segmente. 5,5 mlrd. PLN skirta modernizacijos projektams, skirtiems išlaikyti aukštą gamybos įrenginių našumą ir užtikrinti teisės aktuose nustatytų reikalavimų laikymąsi. Planuojamos investicinės išlaidos atitinka numanomą metinį EBITDA vidurkį − 5,1 mlrd. PLN.

Plėtros projektai, įgyvendinami perdirbimo segmente, apims naftos perdirbimo išeigų gerinimą, vertės grandinės pratęsimą naftos chemijos pramonės srityje (polietilenas, metatezė) ir pramoninę kogeneraciją el. energijos gamybos srityje (kombinuoto ciklo dujų turbininiai blokai Vloclaveke ir Plocke).

Veiklos, planuojamos mažmeninės prekybos segmente, apima tolesnę degalinių (aptarnavimo aikštelių) tinklo plėtrą, naujų produktų bei paslaugų įvedimą į rinką ir net lojalumo programos įtakos sustiprinimo galimybę.

Kai dėl gavybos segmento, PKN ORLEN ir toliau vykdys naftos bei dujų gavybą Lenkijoje, taip pat veiklas, kuriomis siekiama sukurti gavybos technologiją, pritaikytą netradicinių angliavandenilių telkinių Lenkijoje specifikai. Tikimasi, kad gavyba Kanadoje ir toliau bus didinama iki 16 tūkst. barelių naftos ekvivalento per dieną. Dabartinis 2P augimas leidžia tikėtis 53 mln. barelių naftos ekvivalento 2017 metais.

„Įvertinę dabartinę situaciją rinkoje, tikime, kad pastarieji plėtros projektai, įvykdyti mūsų pramonės srityje, tampa nauja realybe. Dėl to mes nusprendėme peržiūrėti savo strategines prielaidas ir sugretinti jas su rinkos sąlygomis“, − sakė Jacekas Krawiecas, PKN ORLEN generalinis direktorius ir valdybos pirmininkas.
„PKN ORLEN augimo vizija nepasikeitė, o naftos perdirbimas išlieka koncerno veiklos pagrindu. Naftos perdirbimo segmentą mes suvokiame kaip vertės grandinę, kuri sieja naftos perdirbimo ir naftos chemijos produktų gamybos sritis, kurios efektyvumą bei pelningumą ir toliau skatina naujausios el. energijos gamybos technologijos bei stabili pozicija rinkoje. Kai dėl mažmeninės prekybos tinklo, išnaudodami savo konkurencinius privalumus − modernų tinklą, lojalius klientus ir stiprų prekės ženklą − ir toliau stiprinsime savo pozicijas augimo potencialą turinčiose rinkose. Paskutinis šios plėtros koncepcijos elementas yra tvarus angliavandenilių gavybos augimas. Mes aktyviai žvalgome angliavandenilių telkinius mūsų licencijose nurodytuose plotuose Lenkijoje ir Kanadoje. Mes taip pat siekiame įgyvendinti savo įsipareigojimą akcininkams − ketiname pasiekti nustatytą dividendų dydį. Tikiu, kad mūsų iniciatyvos ir vykdomi projektai sudarys sąlygas tolesniam vertės augimui“, −pridūrė J. Krawiecas.

Strategija skelbiama kartu su 2014 m. II ketvirčio rezultatais. Nepaisant sudėtingų rinkos sąlygų ir (-) 1,7 USD/bbl sumažėjusios perdirbimo maržos, PKN ORLEN paskelbė pagerėjusį (lyginant su praėjusiais metais) EBITDA pagal LIFO, šiuo metu siekiantį 856 mln. PLN (prieš turto, įrenginių ir įrangos vertės sumažėjimo nuostolius). Koncernas taip pat pamatė per metus išaugusias pajamas ir išlaikė bendruosius pardavimų kiekius beveik tokius kaip 2013 m. II ketvirtyje. PKN ORLEN rezultatus visų pirma nulėmė stabilūs mažmeninės prekybos rodikliai. Šio segmento EBITDA pagal LIFO yra 359 mln. PLN. Jis apima naftos perdirbimo segmento EBITDA pagal LIFO augimą - 12 mln. PLN per metus, pasiektą nepaisant įrenginių stabdymo kapitaliniam remontui.

Sėkmingą mažmeninės prekybos segmento veiklą iš dalies lėmė pagerėjusios ne kuro maržos bei išaugę pardavimai ir padidėjusi rinkos dalis Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje. Įmonė nuosekliai plėtė savo ne kuro produktų pardavimo tinklą - per 2014 m. II ketvirtį Lenkijoje buvo atidarytos 68 naujos „Stop cafe“ kavinukės ir „Bistro“ kavinukės, tačiau degalų maržos Čekijoje ir Vokietijoje krito.

Naftos perdirbimo segmento veikla 2014 m. II ketvirtyje patyrė spaudimą, kurį sąlygojo sudėtinga makroekonominė aplinka ir įrenginių Lenkijoje sustabdymas kapitaliniam remontui. Stabilų 612 mln. PLN siekiantį EBITDA pagal LIFO prieš turto vertės sumažėjimą sąlygojo: per pastaruosius metu išaugę naftos perdirbimo ir naftos chemijos produktų pardavimai Čekijoje, Lenkijos rinkos sumažėjimas, sumažėję naftos perdirbimo produktų pardavimai Lietuvoje, taip pat pagerėjusios (per metus) kuro išeigos Čekijoje ir Lietuvoje.

El. energijos gamybos segmente 463 MWe kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko statybos darbai Vloclaveke gerokai pasistūmėjo per 2014 m. II ketvirtį. Visi darbai pagal šį projektą, įskaitant elektros ir dujų jungčių (prie perdavimo sistemos operatoriaus (PSE) tinklo ir GAZ-SYSTEM) montavimą, vykdomi tiksliai pagal nustatytą grafiką, kuriame gamybos pradžia numatyta 2015 m. IV ketvirtyje. Šiuo metu taip pat vykdoma rangovo atranka visiškai užbaigto kombinuoto ciklo dujų turbininio bloko, kuris bus montuojamas Plocke, pristatymui. Šiuo metu rengiamas bloko statybos projektas, be to, su perdavimo sistemos operatoriumi jau susitarta dėl esminių sąlygų, susijusių su bloko prijungimu prie valstybinio elektros tinklo. Galutinis sprendimas dėl to, ar tęsti projektą bus priimtas 2014 metais, remiantis projekto galimybių studijos rezultatais.

PKN ORLEN ir toliau aktyviai vykdo angliavandenilių žvalgybos ir gavybos veiklą. Įmonė tęsė savo žvalgybos projektus Lenkijoje. „ORLEN Upstream“ šiuo metu dirba prie savo vienuoliktojo grąžinio Melgievo mieste Svidniko regione. Jei esminiai Lublin-OU1 gręžinio tyrimų rezultatai bus teigiami, bus atliktas trumpas gavybos bandymas. Bandymo rezultatų analizė ir geologinių duomenų išaiškinimas suteiks pagrindą tolesnių darbų (dokumentacijos apie galimus telkinius rengimo) planavimui.

Ieškodama netradicinių angliavandenilių telkinių, „ORLEN Upstream“ antrą šių metų pusmetį planuoja išgręžti dar vieną horizontalų gręžinį Novy Strenčine. 2014 m. II ketvirčio planuose taip pat numatyta daugiaetapė skalūnų ardymo operacija horizontaliojoje Stoczek-OU1K gręžinio dalyje.

Svarbus postūmis gavybos segmente buvo visų (100%) gavybos įmonės „Birchill Exploration Limited Partnership“ akcijų įsigijimas. Įmonė vykdo aktyvią naftos bei dujų telkinių vertinimo ir gavybos iš jų veiklą. Sandoris atitinka ORLEN grupės strategiją, kuria siekiama didinti turimus naftos ir dujų resursus. Po „Birchill“ įsigijimo bendra angliavandenilių gavyba 2014 m. II ketvirtyje pasiekė 4,5 tūkst. barelių naftos ekvivalento (bne) per dieną, o tai reiškia 0,8 bne/d. padidėjimą per ketvirtį.

II ketvirtyje įmonė ir toliau dėjo pastangas, kad išlaikytų stabilią finansinę padėtį. Kaip vieną iš finansavimo šaltinių įvairinimo priemonių PKN ORLEN sėkmingai užbaigė 1 mlrd. PLN vertės mažmenos obligacijų programą ir 500 mln. EUR vertės euroobligacijų klausimą. Lyginant su 2014 m. kovu, įmonės įsiskolinimas sumažėjo 2,7 mln. PLN, o finansinis svertas išlaikytas saugiame 28,5% lygyje. 2014 m. II ketvirtyje apyvartinis kapitalas buvo sumažintas 3,6 mlrd. PLN iš dalies dėl sumažėjusių privalomųjų atsargų po to, kai buvo parduotos 2,2 mlrd. PLN vertės atsargos. 

Peržiūrėdama savo strategiją 2004-2017 metams bei vidutinės trukmės planą, įmonė taip pat peržiūrėjo Grupei priklausančio turto vertę, atsižvelgdama į tokius veiksnius, kaip rinkos perspektyvą, makroekonominius parametrus bei skirtumus tarp nuosavo kapitalo likutinės vertės ir PKN ORLEN akcijų vertės rinkoje. Pagal 36 TAS kiekvieno ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įmonė turi įvertinti, ar yra kokių nors požymių, kad turto vertė gali būti sumažėjusi. Vertinimo metu atsižvelgiama į išorinius (rinka) ir vidinius (strategija ir veiklos planai) veiksnius. Po turto vertės sumažėjimo vertinimo PKN ORLEN nusprendė pripažinti 5 mlrd. PLN (iš viso) vertės sumažėjimo nuostolį, dėl kurio koncerno EIBDTA pagal LIFO už 2014 m. pusmetį sumažėjo (-) 3,2 mlrd. PLN. Prie turto vertės sumažėjimo nuostolio labiausiai prisidėjo „ORLEN Lietuva“ - ((-) 4.2 mlrd. PLN), o likusią dalį sąlygojo UNIPETROL grupės naftos perdirbimo segmentas ((-) 711 mln. PLN) ir kitos valdomos įmonės: Spolana ir Rafineria Jedlicze ((-) 104 mln. PLN).

Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos padėtis pablogėjo 2013 m. II pusmetyje, kai maržos nukrito iki per pastaruosius 10 metų rekordinių žemumų ir išaugo spaudimas pardavimų jūra srityje (daugiau kaip 50% Lietuvos naftos perdirbimo įmonės produkcijos eksportuojama jūra). Tokia padėtis susidarė daugiausia dėl to, kad JAV, kuri buvo svarbi benzino rinka, pradėjo pati eksportuoti benziną po skalūnų revoliucijos. Dėl šios priežasties, „ORLEN Lietuva“ 2013 metais ir pirmaisiais 2014 m. mėnesiais patyrė veiklos nuostolių.

Dar viena struktūrinė Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos problema yra neefektyvi logistika. Kadangi alternatyvaus vežėjo nėra, „ORLEN Lietuva“ yra priversta pervežti savo produkciją naudodamasi valstybinės Lietuvos geležinkelių įmonės paslaugomis. Problemos sprendimas galėtų būti produktotiekio iš gamyklos į Klaipėdos uostą tiesimas, ypač po to, kad lietuviai išmontavo 19-os kilometrų ilgio geležinkelio ruožą, leidusį vežti  produktus trumpesniu maršrutu, vedančiu per Latviją. Pirmąsias diskusijas apie produktotiekio projektą „ORLEN Lietuva“ inicijavo dar 2007 metais ir nuolat organizavo susitikimus su atitinkamus sprendimus priimančiomis institucijomis Lietuvoje. Nuo 2013 m. pradžios įvyko daugiau kaip tuzinas susitikimų šiuo klausimu, tačiau be apčiuopiamų rezultatų.

Mažeikių gamyklą PKN ORLEN įsigijo 2006 metais už bendrą 2,8 mlrd. JAV dol. sumą. Nuo 2006 m. į „ORLEN Lietuva“ gamyklą investuota daugiau kaip 900 mln. JAV dol. Tuo tarpu sukauptas EBITDA už šį laikotarpį vos vos viršijo 600 mln. JAV dol. sumą. Bendrovės neigiami pinigų srautai pasiekė 300 mln. JAV dol. sumą, jos įsiskolinimai  smarkiai didėja. Šiuo metu „ORLEN Lietuva“ nėra pajėgi pati užtikrinti finansavimą, todėl šiuo klausimu pasikliauja PKN ORLEN. PKN ORLEN finansinė pagalba Mažeikių gamyklai, suteikta abišalių susitarimų pagrindu ir per grupės sąskaitą (cash pool) (išskyrus gautinas sumas ir žaliavinės naftos tiekimą), siekia kelis šimtus milijonų JAV dolerių.

„Turto vertės sumažėjimo nuostolio pripažinimas yra buhalterinės apskaitos (nepiniginis) procesas ir neturi įtakos PKN ORLEN finansinei būklei. Tai taip pat nereiškia, kad „ORLEN Lietuva“ negali tęsti veiklos. Mes ir toliau dėsime pastangas, kad gamyklos Lietuvoje rentabilumas pagerėtų, t.y. bendrųjų ir darbo sąnaudų mažinimas, investicinių išlaidų sumažinimas iki mažiau nei 20 mln. USD per metus bei veiklos efektyvumo gerinimo iniciatyvų įgyvendinimas. Tačiau pirmasis ir ketvirtasis kiekvienų metų ketvirčiai yra dažniausiai sunkiausi laikotarpiai naftos perdirbimo verslui - būtent tada nukrenta maržos ir sumažėja pardavimai.  Štai kodėl ruošiamės blogiausiems scenarijams, kuriuos gali tekti įgyvendinti 2014 m. pabaigoje ir 2015 m. pradžioje. Pirmiausia galime būti priversti laikinai sustabdyti Mažeikių naftos perdirbimo produktų gamyklos darbą. Jau apskaičiavome tokio žingsnio sąnaudas, t.y. paties stabdymo sąnaudas, išlaidas, kurios bus patirtos gamyklos sustabdymo laikotarpiu, ir pakartotinio įrenginių paleidimo sąnaudas. Paaiškėjus, kad šios sąnaudos mažesnės už nuostolį, kurį gali patirti gamykla, „ORLEN Lietuva“ gamybinė veikla gali būti kuriam laikui sustabdyta. Tokio sustabdymo trukmė ir sprendimas. ar gamykla turėtų būti sustabdyta visam laikui, iš esmės priklausys nuo pasaulinių naftos perdirbimo maržų pokyčių ateityje“, sakė Slawomir Jedrzejczyk, PKN ORLEN valdybos vicepirmininkas finansų klausimams.

Turto vertės sumažėjimo nuostolį, susijusį su „ORLEN Lietuva“ akcijomis, PKN ORLEN pripažino savo atskirojoje finansinėje atskaitomybėje už 2008, 2011 ir 2012 m. - 3,7 mlrd. PLN iš viso. Po paskutinio turto vertės sumažėjimo vertinimo reikėjo pripažinti dar vieną vertės sumažėjimo nuostolį, kurio suma 4,5 mlrd. PLN (nurašymas iki nulio), bei 0,2 mlrd. PLN atidėjinius už koncerno PKN ORLEN bendrovei „ORLEN Lietuva“ suteiktas paskolas.

Konsoliduotoje finansinėje atskaitomybėje turto vertės sumažėjimo nuostolis, susijęs su „ORLEN Lietuva“ akcijomis, siekė 4,2 mlrd. PLN (turto vertės sumažėjimo nuostolis, pripažintas 2008 metais buvo 2,2 mlrd. PLN). „ORLEN Lietuva“ turto vertė po vertės sumažėjimo pripažinimo bus 0,5 mlrd. PLN.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai