ORLEN2030: link naujo, tvaraus verslo

30-11-2020  

ORLEN STRATEGINIS PLANAS 2030.png
Ateinančiam dešimtmečiui ORLEN2030 strategijoje numatytos permainos paremtos atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone. Veikla bus diversifikuojama maksimizuojant pelną iš esamų pagrindinių Grupės veiklos sričių, kurios bus transformuojamos diegiant naujausias technologijas, atsižvelgiant į naujausias aplinkosaugines ir vartojimo tendencijas. Įgyvendinant ORLEN2030 strategiją, ir toliau bus diversifikuojami Grupės pajamų šaltiniai, siekiant jos ilgalaikio tikslo iki 2050 metų sumažinti anglies dvideginio emisijas iki nulio. Kitas strateginis planas yra grįžti prie progresinės dividendų politikos, nustatant, kad nuo kitų metų dividendai sudarytų bent 3,5  PLN už akciją.
 
„Verčiame naują lapą ORLEN grupės istorijoje. Permainų kryptys yra numatytos ORLEN2030 strategijoje, kuri yra pasaulinių tendencijų atspindys. Mūsų tikslas yra kurti daugiafunkcinę organizaciją, gebančią sėkmingai konkuruoti šių esminių permainų metu. Puikiai suprantame, kad tų veiklos segmentų, kurie šiandien yra mūsų stiprioji pusė, laukia didžiuliai pokyčiai, ir mes esame jiems gerai pasiruošę. Pastaraisiais metais ėmėmės nuoseklių žingsnių Grupei stiprinti ir parengti ją būsimoms permainoms. Savo strateginių tikslų įgyvendinimui numatome skirti apie 140 mlrd. PLN, kurie per ateinantį dešimtmetį iš viso sugeneruotų 195 mlrd. PLN EBIDTA. Diversifikuota veikla suteiks mums finansinio stabilumo ir leis nuolat didinti pridėtinę vertę mūsų akcininkams. ORLEN2030 bus efektyviai dirbanti, integruota organizacija, diegianti aplinką tausojančias technologijas ir naudojanti anglies dvideginio neišmetančius energijos šaltinius,“ pabrėžia PKN ORLEN valdybos pirmininkas Daniel Obajtek.
 
140 mlrd. PLN investicinis biudžetas
ORLEN2030 strategijoje numatytų permainų pagrindą sudaro atsinaujinantys energijos šaltiniai, elektros energijos gamyba deginant dujas, efektyvi mažos taršos naftos perdirbimo ir naftos chemijos produktų gamyba, angliavandenilių gavyba, taip pat integruota mažmeninė prekyba. Ateinančio dešimtmečio investicijoms numatyta 140 mlrd. PLN. Didžioji investicinio biudžeto dalis bus skirta tiems segmentams, kurie labiausiai atitinka strateginius Grupės siekius. Apie 85 mlrd. PLN bus skirta perspektyvioms plėtros sritimis, susijusioms daugiausia su atsinaujinančia energetika ir pažangia naftos chemijos pramone, o likę 55 mlrd. PLN bus skirti esamo turto efektyvumui didinti.
 
Bendras ORLEN2030 strategijos tikslas – sumažinti anglies dvideginio išmetimus iki nulio
ORLEN2030 strategijoje Grupė įsipareigoja siekti savo ilgalaikio tikslo – iki 2050 metų sumažinti anglies dvideginio išmetimus iki nulio. Iki 2030 metų Grupė yra užsibrėžusi sumažinti anglies dvideginio išmetimus iš esamų naftos perdirbimo ir naftos chemijos įrenginių 20 %, o iš elektros energijos gamybos – 33 %. Tikimasi, kad įgyvendinus ORLEN2030 strategiją EBITDA išaugs dviem su puse karto, iki apytiksliai 26 mlrd. PLN. 2030 m. elektros energijos gamybos, naftos chemijos ir naftos perdirbimo produktų gamybos segmentai kiekvienas atskirai generuos apie 7 mlrd. PLN EBITDA, tuo tarpu mažmeninės prekybos ir gavybos segmentai generuos apie 5 mlrd. PLN ir, atitinkamai, 1 mlrd. PLN EBITDA.
 
Elektros energijos gamyba – viena pagrindinių plėtros sričių
Ateinantį dešimtmetį viena iš pagrindinių Grupės plėtros sričių bus elektros energijos gamyba, daugiausia panaudojant atsinaujinančius energijos šaltinius (AEŠ) bei dujas. Strategijoje numatyta, kad iki 2030 metų Grupės AEŠ gamybos įrenginių instaliuotoji galia turėtų pasiekti 2,5 GW, įskaitant 1,7 GW galią jūrinėse vėjo jėgainėse ir 0.8 GW sausumos (vėjo ir saulės) jėgainėse. Grupė taip pat numato padidinti savo turimų modernių dujomis kūrenamų elektrinių instaliuotąją galią nuo dabartinių 1,1 GW iki 2,0 GW. Iki 2030 metų iki 20 % dujų, naudojamų savoms Grupės reikmėms, bus pagaminama iš jos pačios šaltinių. Prie pajėgumų didinimo prisidės Grupei priklausantis platus ir modernus perdavimo tinklas, leidžiantis pasiekti platų mažmeninės prekybos klientų ratą ir generuojantis stabilų pelno srautą. Grupė taip pat, siekdama optimizuoti elektros paskirstymo kaštus, numato įsirengti bandomąsias energijos saugyklas.
                                     
Naftos chemijos pramonės plėtra – specializuoti produktai ir antrinių žaliavų perdirbimas
Iki 2030 metų apie pusė Grupės pelno, susijusio su naftos perdirbimu, bus gaunama iš naftos chemijos. Esamo produkcijos asortimento papildymas ir naujų veiklos sričių įsisavinimas padės sustiprinti Grupės pozicijas ir tapti naftos chemijos produktų gamybos lydere Centrinėje Europoje. PKN ORLEN yra pasirengusi didinti alkenų ir kitų bazinių produktų gamybos pajėgumus. Ji taip pat sustiprins savo pozicijas polimerų gamyboje – veiklos srityje su patraukliomis plėtros perspektyvomis – plėsdama vertės grandinę ir žengdama į junginių bei koncentratų gamybą. Šiuo metu numatyta, kad specializuotų produktų su aukšta marža (tokių kaip fenolis arba arenų išvestiniai produktai) dalis Grupės portfelyje išaugs nuo 16 % iki apytiksliai 25 %. Antrinių žaliavų perdirbimas ir biomedžiagos taps naujomis naftos chemijos segmento atšakomis. Iki 2030 metų Grupė išplės savo antrinių žaliavų (daugiausia plastiko) perdirbimo pajėgumus iki 0.4 mln. tonų, įgyvendindama pažangias uždaro ciklo technologijas.
 
Lyderio pozicijų regione naftos perdirbimo sektoriuje išlaikymas, investuojant į biodegalų gamybą
Iki 2030 metų naftos perdirbimo produktų gamyba išliks svarbiu Grupės veiklos segmentu. Permainų šiame segmente pagrindą sudarys energijos efektyvumo didinimas, naftos perdirbimo gilumo didinimas bei integracija su LOTOS grupe. Biodegalų ir vandenilinių degalų gamybos plėtra yra dar vienas svarbus varantysis veiksnys. Grupė sieks per ateinantį dešimtmetį tapti biodegalų (įskaitant antrosios kartos biodegalus) gamybos lydere regione, pagaminančia 2 mln. tonų šių degalų per metus.  Įgyvendindama ORLEN2030 strategiją, Grupė taip pat numato tęsti vandenilio hub'ų vystymo projektus Vloclaveke ir Plocke, pradėti žaliąją vandenilio gamybą.
 
Mažmeninio tinklo stiprinimas ir ne degalų segmento plėtra
ORLEN2030 strateginė vizija yra intensyviai vystyti mažmeninį tinklą, jį plečiant ir siūlant visą eilę naujų produktų. Iki 2030 m. numatoma išplėsti ORLEN degalinių Centrinėje Europoje skaičių iki bent 3500. Mažmeninis tinklas visų pirma bus plečiamas užsienio rinkose, kuriose numatoma rinkos užimamą dalį padidinti nuo esamų 37 % iki 45 %. Grupė taip pat sieks didinti alternatyvių degalų ir kuro prieinamumą, įrengdama bent 1000 elektromobilių įkrovimo stotelių, didindama vandenilio, suskystintų ir suslėgtų gamtinių dujų pardavimus. Naujiems klientams pritraukti Grupė ketina pasiūlyti platų kitų prekių ir paslaugų asortimentą.  Pasitelkdama spaudos kioskų tinklą „Ruch“, Grupė ketina iš esmės išplėsti siūlomų prekių ir paslaugų formatą, sukurdama ir savo siuntinių atsiėmimo punktų bei e-komercijos tinklą. Integracija su Lenkijos energetikos grupe „Energa“ padės ORLEN grupei vystyti įvairiapusius paslaugų centrus tiek mažmeniniams, tiek verslo klientams, apimančius tiek degalų, tiek elektros pardavimus bei pasiūlydama paskirstytos energijos sprendimus. Įgyvendinus ORLEN2030 strategijoje numatytas iniciatyvas, kitų (su degalais nesusijusių) produktų ir paslaugų bruto marža, palyginus su 2019 m., išaugs 50 %.
 
Naujas Grupės valdymo modelis ir investicijos į MTEP
ORLEN2030 strategijoje numatytiems tikslams pasiekti bus būtini pokyčiai ir pačioje organizacijoje. Per dešimtmetį Grupė ketina skirti apie 3 mlrd. PLN (apie 3 % bendro investicinio biudžeto) moksliniams tyrimams, plėtrai ir inovacijoms, nes tai yra pagrindinė sritis, būtina esminėms permainoms Grupėje. Lėšos bus, be kita ko, naudojamos vystyti rizikos kapitalo fondą ir finansuoti ORLEN Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centro veiklą. Kitas svarbus pokytis – skaitmenizavimas, kuris iš esmės padidins efektyvumą gamyboje ir paskirstyme, padės mažinti neigiamą įtaką aplinkai ir puoselėti santykius su klientais.  Grupės planuose – įdiegti naują valdymo modelį, kuriuo būtų atsižvelgta tiek į jos veikos mastą, tiek į vykstančius įsigijimo procesus. ORLEN2030 bus organizacija, paremta žiniomis ir įvairiapusėmis kompetencijomis, investuojanti į talentus ir žmogiškąjį kapitalą.
 
Tolesnis augimas, paremtas finansiniu stabilumu
ORLEN2030 strategija taip pat siekiama, kad Grupei būtų užtikrintas stabilus finansinis pagrindas. Grupės vertė bus kuriama pelningais investiciniais projektais, tvariais finansavimo šaltiniais ir griežtai laikantis finansinės drausmės. Nustačiusi savo grynosios skolos santykio su EBITDA reikšmės rodiklio ribinę vertę ne didesnę nei 2.5x, Grupė suderins savo investicinius planus su jos esamomis finansinėmis galimybėmis. Ketinama naudotis įvairiais subalansuotais finansavimo šaltiniais, taip pat tiek turimais pinigų srautais, tiek papildomomis skolinimosi galimybėmis. Grupė taip pat ketina pasinaudoti alternatyviais finansavimo šaltiniais, tokiais kaip projektų finansavimas, ES parama perėjimo prie kitokios energijos ir inovaciniams projektams, bendradarbiavimas su išorės partneriais, kurie ko-finansuotų pasirinktus projektus. Projektai, tiesiogiai susiję su Grupės strateginiu tikslu anglies dvideginio išmetimus sumažinti iki nulio, bus iš dalies finansuojami per Europos kapitalo rinkoje išleidžiamas žaliąsias ir tvariąsias obligacijas.

ORLEN Lietuva inf.

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai