Naftos perdirbimo produktų gamykloje modernizuotos naftos produktų talpyklos

21-07-2022  

Kaip ir buvo planuota, šį mėnesį užbaigti 25 naftos produktų talpyklų modernizavimo darbai. Buvo vykdomas talpyklų senų alsavimo ir apsauginių vožtuvų keitimas naujais.
 
Šiems darbams, pagal projektą „Naftos perdirbimo produktų gamyklos naftos produktų talpyklų alsuoklių ir apsauginių vožtuvų keitimas nemetaninių lakiųjų organinių junginių (toliau - NMLOJ) išsiskyrimui mažinti“ (toliau - Projektas), su Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau - APVA), vadovaujantis atitinkamais Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymais, buvo sudaryta sutartis dėl projekto finansavimo pagal aplinkos oro apsaugos 3.2.2. kryptį „Projektai, susiję su ūkinėje veikloje nemetaninių lakiųjų organinių junginių (NMLOJ) išsiskyrimo mažinimo priemonių taikymu“, naudojant Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programos lėšas. Sutartyje numatyta subsidijos suma, pagal programoje nustatytus kriterijus, ne daugiau 70 procentų tinkamų finansuoti išlaidų.

Naftos produktų talpyklų alsavimo įrangą reikėjo keisti, nes dėl korozijos paveiktų korpusų susidėvėjo senųjų Bendrovėje eksploatuojamų vožtuvų vidinės detalės.

Vykdant Projekto nuostatas, buvo įsigyti nauji, šiuolaikinius standartus atitinkantys darbiniai slėgio-vakuumo alsavimo vožtuvai - PVRV ir avariniai slėgio-vakuumo alsavimo vožtuvai – EPVRV. Vietoje 52 senų alsavimo ir 16 apsauginių vožtuvų buvo sumontuoti 43 nauji alsavimo ir 25 apsauginiai vožtuvai. Tai leis ženkliai sumažinti nevaldomų lakiųjų organinių junginių išsiskyrimų kiekius iš modernizuotų naftos produktų talpyklų bei užtikrinti saugų talpyklų eksploatavimą. Prognozuojama, kad dėl sumontuotos naujos alsavimo įrangos tarša NMLOJ iš modernizuotų naftos produktų talpyklų sumažės apie 25 proc., t.y. apie 290 t/metus.      

                                                 KTC2.jpg

                                                                                                                                      
Su naujos alsavimo įrangos sumontavimu užbaigtas pirmasis Projekto etapas. Kad būtų gautas finansavimas iš Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo ir sėkmingai įvykdytas pirmasis Projekto etapas, įvairios Bendrovės tarnybos turėjo atlikti didelį paruošiamąjį darbą. Buvo pildoma įvairi dokumentacija, atlikta daugybė įvairių skaičiavimų ir matavimų, buvo parenkama ir vertinama naujoji alsavimo įranga, atliktos jos pirkimo procedūros, vykdomi montavimo darbai. Visų atlikti darbai leidžia mums džiaugtis švaresne ir saugesne aplinka.
          

ORLEN Lietuva informacija
​​​

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai