AB „Mažeikių nafta“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2007 m. balandžio 27 d., sprendimai

27-04-2007  Esminiai įvykiai

AB „Mažeikių nafta“ eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas nusprendė:

 1. Priimti dėmesin AB „Mažeikių nafta“ audito įmonės, UAB „PricewaterhouseCoopers“, parengtas  išvadas apie AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus ir AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus svarstant šio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimus dėl nurodytų finansinių atskaitomybių tvirtinimo;
 2. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ atskirą finansinę atskaitomybę už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus;
 3. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ konsoliduotą finansinę atskaitomybę  už 2006 m. gruodžio 31 d. pasibaigusius metus;
 4. Patvirtinti AB „Mažeikių nafta“ 2006-ųjų metų pelno paskirstymą (pridedama).
  Pagal patvirtintą pelno (nuostolių) paskirstymą, pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą, lygi 52 tūkst. USD (132 tūkst. LTL arba 38 tūkst. EUR), likęs nepaskirstytasis pelnas, lygus 463 918 tūkst. USD ( 1 141 114 tūkst. LTL arba 330 489  tūkst. EUR) perkeliamas į kitus finansinius metus;
 5. Išrinkti AB „Mažeikių nafta“ audito įmone UAB „KPMG Baltics“ 1 (vienerių) metų laikotarpiui, ir nustatyti 870 000 (aštuonių šimtų septyniasdešimt tūkstančių) litų be PVM atlyginimą už 2007 metų metinių finansinių atskaitomybių auditą bei tarpinių (ketvirtinių) finansinių atskaitomybių peržiūrą, įskaitant visas su tuo susijusias būtinas išlaidas;
  1. Atšaukti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos narius Vytautą Aršauską, Vladą Kazimierą Gagilą ir Genovaitę Geleževičienę iš pareigų, nesibaigus veikiančios stebėtojų tarybos kadencijai;
  2. Išrinkti AB „Mažeikių nafta“ stebėtojų tarybos nariais Arūną Laurinaitį, Robertą Tamošiūną, Gediminą Vaičiūną iki veikiančios stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos.
AB „Mažeikių nafta“ 2006 m. pelno paskirstymas (pdf )

AB „Mažeikių nafta“ atstovas spaudai Mindaugas Voldemaras, tel. +370 443 92608

Vyriausioji finansininkė Vita Petrošienė

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai