Asmens duomenų apsaugos politika

​Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“

Asmens duomenų apsaugos poilitika

Svarbi informacija apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome jūsų informaciją

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“) , Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

1.Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.orlenlietuva.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

Mūsų įmonės kodas yra: 166451720

Mūsų adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89467 Mažeikių r. sav.

Mūsų el. pašto adresas: post@orlenlietuva.lt   

Mūsų tel. Nr.: +370 443 92121

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančius Bendrovės teritorijoje asmenis, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, ištirti incidentus – tais atvejais, kai atvykstate į filmuojamas Bendrovės teritorijos dalis ir patalpas; kai skambinate į Bendrovę pranešti apie incidentus; kai norite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas;
 • tinkamai vykdyti naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis su Jumis;
 • tinkamai vykdyti rangos ar paslaugų teikimo ir kitas sutartis su Jumis;
 • palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
 • užtikrinti sklandų Bendrovės internetinės svetainės veikimą ir saugumą.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

4. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.

5. Kokią informaciją privalau Jums pateikti?

Prašome peržiūrėti Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume sutartis su Jumis, kurią turime surinkti pagal teisės aktus arba kuri reikalinga užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, ištirti incidentus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime sudaryti ar įvykdyti paminėtų sutarčių, negalėsite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas, jeigu nebus įrašomas telefono pokalbis, kaip to reikalauja teisės aktai, – negalėsite susisiekti su mumis.

6. Iš kur renkate informaciją apie mane?

 • Iš Jūsų pačių;
 • UAB „ORLEN Apsauga“.

7. Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • turime Jūsų sutikimą (GDPR 6 str. 1 d. a p.)
 • sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)
 • saugome Jūsų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (GDPR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.)
 • turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • teisiniai procesai (GDPR 9 str. 2 d. f p.)

Detalią informaciją apie tai rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

8. Kam perduodate informaciją apie mane?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • UAB „ORLEN Apsauga“;
 • UAB „Medikvita“;
 • Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
 • Policijai, prokuratūrai, teismams, antstoliams, notarams, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms teisėsaugos institucijoms;
 • advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
 • Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų perleistos (atlygintinai, neatlygintinai) teisės, pareigos, skolos pagal Jūsų sutartį ir kt.).

9. Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Tiek, kiek informacija yra reikalinga tikslams pasiekti ir leidžia teisės aktai. Išsamią informaciją pateikiame Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

10. Kokias teises turiu?

GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turėtų teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

11. Kuo man gali padėti Jūsų Duomenų apsaugos pareigūnu?

Jei norite pateikti prašymą, skundą ar turite klausimų, mūsų Duomenų apsaugos pareigūnas yra pasirengęs jums padėti. Prašome susisiekti su juo el. paštu post@orlenlietuva.lt.

Tvarkomų asmens duomenų aprašymas

 

​Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate?​ Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?​ Kiek laiko saugote informaciją apie mane?​
Nes užtikriname Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, tiriame incidentus​ ​ ​ ​ ​Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys ​Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Saugome Jūsų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (GDPR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.)
​60 dienų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
​Vaizdo medžiaga ​30 dienų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data arba asmens kodas, asmeninės transporto priemonės valstybinis numeris, markė ir modelis, nuotrauka (Jūsų nuotrauką naudotume, jeigu paprašytumėte) ​Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)
Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
​5 metai
​Informacija apie ryšį su Bendrovės teritorijoje ar Bendrovės atžvilgiu įvykdytais / įvykusiais saugos, darbų saugos, informacijos saugos pažeidimais, incidentais, nusižengimais, nusikaltimais. ​Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Teisiniai procesai (GDPR 9 str. 2 d. f p.)
​10 metų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
Nes sudarome ir vykdome su Jumis  naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis​ ​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), atsiskaitymo informacija, asmens tapatybės dokumento kopija, sutartis, sutarties data, sutarties numeris, sutarties sudarymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, komunikacija, prekių aprašymas ir kiekis, prekių pristatymo vieta, prekių pristatymo laikotarpis ir sąlygos, leidimų kopijos, prekių įsigijimo apskaitos kortelių kopijos, Jums suteikto prekinio kredito limito dydis ir galiojimo laikotarpis, garantijų, užtikrinančių tinkamą Jūsų įsipareigojimų įvykdymą, kopijos, pateikti dokumentai, informacija, susijusi su sutartimi ir jos vykdymu ​Sudarome ir vykdome su Jumis naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)
​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes sudarome ir vykdome su Jumis rangos, paslaugų ir kitas sutartis ​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), banko sąskaitos numeris, atsiskaitymo informacija, asmens tapatybės dokumento kopija, sutartis, sutarties numeris, sutarties sudarymo vieta, sutarties sudarymo data, informacija apie sutarties vykdymą, komunikacija, pateikti dokumentai, individualios veiklos pažymėjimo numeris, informacija, susijusi su sutartimi ir jos vykdymu ​Sudarome ir vykdome su Jumis rangos, paslaugų teikimo ar kitą sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)
​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis ​Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį ir pan. ​Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) ​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes užtikriname sklandų internetinės svetainės veikimą ir saugumą ​Interneto protokolo (IP) adresas, informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir paslaugomis joje, informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungėte prie mūsų interneto puslapio ​Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)
Turime teisėtą interesą užtikrinti mūsų interneto puslapio saugumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
​1 metai po paskutinio apsilankymo

Slapukų politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-24

1. Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

2. Kodėl Jūs naudojate slapukus?

Mes naudojame slapukus:

 • užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti;
 • išsaugoti jūsų nustatymus, pasirinktus per apsilankymą ir tarp jų;
 • padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą;
 • užtikrinti, kad prisijungę galėsite pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko ieškote;
 • nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė.

3. Kaip galiu valdyti slapukus?

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.

Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei prie mūsų Platformos jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta jūsų slapukų parinktims. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.

4. Kokios yra slapukų rūšys?

(a) griežtai privalomi slapukai

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikrų svetainės paslaugų, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

(b) analitiniai slapukai

Analitiniai slapukai renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui, analitiniai slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Analitiniai slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

(c) funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

(d) tiksliniai arba reklaminiai slapukai

Tiksliniai arba reklaminiai slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

5. Kokius slapukus Jūs naudojate?

​Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas​ Slapuko tikslas​ Slapuko saugojimo terminas​​
​analitinis ​_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmv
_utmt
​Šie slapukai naudojami statistinei 
Informacijai apie interneto puslapio
lankomumą rinkti; gauti duomenys
naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui tobulinti
​2 metai
30 minučių
Iki uždarymo
6 mėnesiai
2 metai
10 minučių
​funkcinis ​TS01322c83 ​Šie slapukai atsakingi už tinkamą duomenų perdavimą tarp serverių, palaikančių užklausas ​Iki svetainės uždarymo
​funkcinis ​orlent_pl_fontsize ​Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant
pagerinti vartotojo patirtį (nustatomas šrifto, rodomo interneto puslapyje, dydis)
​1 savaitė
​funkcinis ​DlaNiedowidzacych ​Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant
pagerinti vartotojo patirtį (nustatomas šrifto, rodomo interneto puslapyje, dydis)
​1 savaitė
 

 

 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai