Privatumo politika

Akcinės bendrovės „ORLEN Lietuva“


Privatumo politika


Svarbi informacija apie tai, kaip renkame, naudojame ir saugome jūsų informaciją


Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29   

 ​

Akcinė bendrovė “ORLEN Lietuva” (arba tiesiog „Bendrovė“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „BDAR“), Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų susijusių teisės aktų.

 

1.         Ką rasiu šioje politikoje?

Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų kartkartėmis apsilankyti Bendrovės interneto puslapyje adresu www.orlenlietuva.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

 

2.         Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą? 

Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“

Mūsų įmonės kodas yra: 166451720

Mūsų adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89453 Mažeikių r. sav.

Mūsų el. pašto adresas: post@orlenlietuva.lt   

Mūsų tel. Nr.: +370 443 92121

 

3.         Kaip ir kuo man gali padėti Jūsų Duomenų apsaugos pareigūnas?

Bet kokiu su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiu klausimu prašytume kreiptis į AB „ORLEN Lietuva“ duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu dap@orlenlietuva.lt arba paštu, adresu Mažeikių g. 75, Juodeikių k., 89453 Mažeikių r. sav.

.

4.         Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?

Mes renkame, naudojame ir saugome tokią informaciją apie Jus, kuri yra reikalinga:

 • užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančius Bendrovės teritorijoje asmenis, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, ištirti incidentus – tais atvejais, kai atvykstate į filmuojamas Bendrovės teritorijos dalis ir patalpas; kai skambinate į Bendrovę pranešti apie incidentus; kai norite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas;
 • tinkamai vykdyti naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis su Jumis;
 • tinkamai vykdyti rangos ar paslaugų teikimo ir kitas sutartis su Jumis;
 • palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis;
 • užtikrinti sklandų Bendrovės internetinės svetainės veikimą ir saugumą.

Detalią informaciją rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

 

5.         Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ir įrenginyje?

Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta Bendrovės Slapukų politikoje.

 

6.         Kokią informaciją privalau Jums pateikti? 

Prašome peržiūrėti Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad sudarytume arba įvykdytume sutartis su Jumis, kurią turime surinkti pagal teisės aktus arba kuri reikalinga užtikrinti Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, ištirti incidentus. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime sudaryti ar įvykdyti paminėtų sutarčių, negalėsite patekti į Bendrovės teritoriją ir patalpas, jeigu nebus įrašomas telefono pokalbis, kaip to reikalauja teisės aktai, – negalėsime tinkamai atlikti incidento tyrimo (pavyzdžiui, aplinkybių patikrinimo).

 

7.         Iš kur renkate informaciją apie mane?

 • Iš Jūsų pačių;
 • Iš Jūsų atstovų, darbdavių;
 • UAB „ORLEN Apsauga“.

 

8.         Kokie teisiniai pagrindai Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • turime Jūsų sutikimą (BDAR 6 str. 1 d. a p.) ir / arba
 • sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (BDAR 6 str. 1 d. b p.) ir / arba
 • privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (BDAR 6 str. 1 d. c p.) ir / arba
 • saugome Jūsų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (BDAR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.) ir / arba
 • turime teisėtą interesą (BDAR 6 str. 1 d. f p.) ir / arba
 • teisiniai procesai (BDAR 9 str. 2 d. f p.)
Detalią informaciją apie tai rasite Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

 

9.         Kam perduodate informaciją apie mane?

Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 4 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:

 • UAB „ORLEN Apsauga“;
 • UAB „Medikvita“;
 • Mažeikių objektinei priešgaisrinei gelbėjimo valdybai;
 • Policijai, prokuratūrai, teismams, antstoliams, notarams, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms teisėsaugos institucijoms;
 • advokatams, auditoriams, konsultantams, informacinių technologijų priežiūros paslaugų teikėjams, elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, draudimo bendrovėms, archyvavimo paslaugas ir kitas paslaugas Bendrovei teikiančioms bendrovėms;
 • Jeigu prireiktų – bendrovėms, kurios ketintų pirkti arba pirktų Bendrovės verslą;
 • Jeigu prireiktų – asmenims, kuriems galėtų būti ar būtų perleistos (atlygintinai, neatlygintinai) teisės, pareigos, skolos pagal Jūsų sutartį ir kt.).

Paprastai Jūsų asmens duomenis tvarkome ir saugome Europos Sąjungos (ES) arba Europos ekonominės erdvės (ES/EEE) teritorijoje, tačiau Jūsų asmens duomenis galime perduoti už ES /EEE ribų, pavyzdžiui, kai tai būtina sutarties sudarymui ir vykdymui arba jeigu davėte sutikimą tokiam perdavimui. Jūsų asmens duomenys perduodame už ES / EEE ribų, jei yra įgyvendinta bent viena iš šių priemonių:

 • Europos Komisija yra pripažinusi, kad valstybė, į kurią perduodami duomenys, užtikrina pakankamo lygio asmens duomenų apsaugą;
 • yra sudaryta sutartis pagal standartines Europos Komisijos patvirtintas sąlygas;
 • laikomasi elgesio kodeksų ar taikomos kitos apsaugos priemonės pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.

 

10.      Kiek laiko saugote informaciją apie mane?

Tiek, kiek informacija yra reikalinga tikslams pasiekti ir kiek leidžia teisės aktai. Išsamią informaciją pateikiame Bendrovės Tvarkomų duomenų aprašyme.

 

11.      Kokias saugumo priemones taiko AB „ORLEN Lietuva“ siekiant apsaugoti Jūsų asmens duomenis?

AB „ORLEN Lietuva“ informacijos saugumo valdymo sistema atitinka ISO/IEC 27001:2013 standartą. Šis standartas patvirtina, kad mes dedame maksimalias pastangas siekiant sukurti „saugos barjerus“ informacijai apsaugoti. Su duomenų tvarkytojais yra pasirašomos duomenų tvarkymo sutartys, kuriose yra įpareigojimai duomenų tvarkytojams laikytis visų įmanomų saugos priemonių bei teisės aktų reikalavimų asmens duomenų apsaugai užtikrinti. Su AB „ORLEN Lietuva“ darbuotojais yra sudarytos konfidencialumo sutartys / konfidencialumo įsipareigojimai, kur yra numatytos sankcijos už neteisėtą asmens duomenų, informacijos atskleidimą.

 

12.      Kokias teises turiu?

BDAR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti informaciją, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turėtų teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (žr. www.ada.lt).

 

              13.          Kokių principų laikomės tvarkydami Jūsų asmens duomenis?

Rinkdami ir naudodami Jūsų mums patikėtus arba / ir iš kitų šaltinių gautus asmens duomenis, mes laikomės šių principų:

 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas) (BDAR 5 str. 1 d. a p.);
 • Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas) (BDAR 5 str. 1 d. b p.);
 • Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas) (BDAR 5 str. 1 d. c p.;
 • tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas) (BDAR 5 str. 1 d. d p.);
 • Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas) (BDAR 5 str. 1 d. e p.);
 • Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas) (BDAR 5 str. 1 d. f p.).

[1] 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

 ​

Tvarkomų asmens duomenų aprašymas

 

​Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kokią informaciją apie mane renkate?​ Koks teisinis pagrindas Jums leidžia rinkti informaciją apie mane?​ Kiek laiko saugote informaciją apie mane?​
Nes užtikriname Jūsų, Bendrovės darbuotojų, kitų asmenų, įskaitant esančių Bendrovės teritorijoje asmenų, sveikatos, gyvybės ir Bendrovės turto saugumą bei viešąją tvarką, tiriame incidentus​ ​ ​ ​ ​Telefono numeris, telefoninių pokalbių įrašai ir pokalbių metu pateikti duomenys ​Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Saugome Jūsų ir kitų fizinių asmenų gyvybinius interesus (GDPR 6 str. 1 d. d p., 9 str. 2 d. c p.)
​60 dienų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
​Vaizdo medžiaga ​30 dienų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data arba asmens kodas, asmeninės transporto priemonės valstybinis numeris, markė ir modelis, nuotrauka (Jūsų nuotrauką naudotume, jeigu paprašytumėte) ​Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)
Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
​5 metai
​Informacija apie ryšį su Bendrovės teritorijoje ar Bendrovės atžvilgiu įvykdytais / įvykusiais saugos, darbų saugos, informacijos saugos pažeidimais, incidentais, nusižengimais, nusikaltimais. ​Turime teisėtą interesą (užtikrinti viešąją tvarką ir visuomenės saugumą, surinkti įrodymus ginčui, jeigu jis kiltų) (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
Teisiniai procesai (GDPR 9 str. 2 d. f p.)
​10 metų arba iki tyrimo pabaigos (tais atvejais, kai nustatyta tvarka vykdomas tyrimas)
Nes sudarome ir vykdome su Jumis  naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartis​ ​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), atsiskaitymo informacija, asmens tapatybės dokumento kopija, sutartis, sutarties data, sutarties numeris, sutarties sudarymo vieta, informacija apie sutarties vykdymą, komunikacija, prekių aprašymas ir kiekis, prekių pristatymo vieta, prekių pristatymo laikotarpis ir sąlygos, leidimų kopijos, prekių įsigijimo apskaitos kortelių kopijos, Jums suteikto prekinio kredito limito dydis ir galiojimo laikotarpis, garantijų, užtikrinančių tinkamą Jūsų įsipareigojimų įvykdymą, kopijos, pateikti dokumentai, informacija, susijusi su sutartimi ir jos vykdymu ​Sudarome ir vykdome su Jumis naftos produktų pirkimo-pardavimo sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)
​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes sudarome ir vykdome su Jumis rangos, paslaugų ir kitas sutartis ​Vardas ir pavardė, parašas, gimimo data, asmens kodas, adresas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, PVM mokėtojo kodas (jeigu esate PVM mokėtojas), banko sąskaitos numeris, atsiskaitymo informacija, asmens tapatybės dokumento kopija, sutartis, sutarties numeris, sutarties sudarymo vieta, sutarties sudarymo data, informacija apie sutarties vykdymą, komunikacija, pateikti dokumentai, individualios veiklos pažymėjimo numeris, informacija, susijusi su sutartimi ir jos vykdymu ​Sudarome ir vykdome su Jumis rangos, paslaugų teikimo ar kitą sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)
​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes palaikome santykius su Jūsų atstovaujamais fiziniais ar juridiniais asmenimis ​Vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, įgaliojimas, įgaliojimo galiojimo laikas, parašas, ryšys su atstovaujamu asmeniu, atstovaujamas asmuo, pareigos, telefono numeris, el. pašto adresas, komunikacija su Bendrove, informacija apie Jūsų atstovaujamą asmenį ir pan. ​Turime teisėtą interesą (palaikyti santykius su Jūsų atstovaujamais asmenimis) (GDPR 6 str. 1 d. f p.) ​Sutarties galiojimo metu ir 10 metų po sandorio su Jumis pasibaigimo
​Nes užtikriname sklandų internetinės svetainės veikimą ir saugumą ​Interneto protokolo (IP) adresas, informacija, kaip naudojatės mūsų interneto svetaine ir paslaugomis joje, informacija apie įrenginį, iš kurio prisijungėte prie mūsų interneto puslapio ​Sutinkate su tuo, kad naudosime informaciją apie Jus (GDPR 6 str. 1 d. a p.)
Turime teisėtą interesą užtikrinti mūsų interneto puslapio saugumą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
​1 metai po paskutinio apsilankymo

Slapukų politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-29

1. Kas yra slapukai?

Slapukai yra maži tekstiniai failai, saugomi Jūsų įrenginio (pvz., kompiuterio, mobiliojo telefono, planšetės) naršyklėje, kai Jūs naršote interneto svetainėse. Kitos technologijos, įskaitant duomenis, kuriuos saugome jūsų naršyklėje ar įrenginyje, su jūsų įrenginiu susijusius identifikatorius ir kitą programinę įrangą, gali būti naudojamos panašiais tikslais. Slapukai naudojami plačiai, kad svetainės veiktų arba veiktų geriau ir veiksmingiau. Šioje politikoje visos minėtos technologijos vadinamos „slapukais“.

2. Kodėl Jūs naudojate slapukus?

Mes naudojame slapukus:

 • užtikrinti, kad mūsų svetainė veiktų taip, kaip ji turi veikti;
 • išsaugoti jūsų nustatymus, pasirinktus per apsilankymą ir tarp jų;
 • padidinti svetainės veikimo greitį ir saugumą;
 • užtikrinti, kad prisijungę galėsite pritaikyti svetainę savo poreikiams, kad greičiau rastumėte tai, ko ieškote;
 • nuolat tobulinti svetainę, kad jį būtų jums dar patrauklesnė.


3. Kaip galiu valdyti slapukus?

Griežtai privalomi slapukai ir analitiniai slapukai yra naudojimosi mūsų svetaine sąlyga. Jei atsisakysite šių rūšių slapukų, negalime užtikrinti, kaip mūsų svetainė veiks, kai joje apsilankysite.

Galite kontroliuoti funkcinių slapukų ir tikslinių arba reklaminių slapukų naudojimą, pakeitę naršyklės nustatymus.

Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

Savo naršyklę galite sukonfigūruoti taip, kad atsisakytumėte kai kurių ar visų slapukų ar kad būtų prašoma jūsų leidimo prieš juos priimant. Atkreipkite dėmesį, kad trindami slapukus arba išjungdami slapukų naudojimą ateityje, galite nepasiekti tam tikrų mūsų svetainės dalių ar funkcijų. Informaciją apie tai, kaip galite pakeisti savo naršyklės nustatymus, rasite apsilankę www.aboutcookies.org arba www.allaboutcookies.org.

Jei prie mūsų Platformos jungiatės naudodamiesi keliais įrenginiais (pvz. išmaniuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, kompiuteriu ir t.t.), turite užtikrinti, kad kiekvieno įrenginio naršyklė yra pritaikyta jūsų slapukų parinktims. Jei pakeisite slapukų nustatymus, tai paveiks ir kitas jūsų lankomas svetaines.

Jei norite gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių slapukų politiką ir valdymo galimybes, skaitykite šių trečiųjų šalių slapukų politikas.


4. Kokios yra slapukų rūšys?

(a) privalomi slapukai

Šie slapukai svetainėje yra būtini, kad vartotojas galėtų naršyti ir naudotis svetainės funkcijomis, pvz., įsiminti formose įvestą informaciją, kai vartotojas pereina nuo vieno puslapio prie kito naršymo seanso metu. Be griežtai privalomų slapukų taptų neįmanoma teikti tam tikrų svetainės paslaugų, o svetainė veiktų ne taip sklandžiai, kaip turėtų. Šie slapukai nerenka jokios informacijos rinkodaros tikslais ir neįsimena, kur jūs lankėtės internete.

(b) statistikos slapukai

Statistikos slapukai renka informaciją apie naudojimąsi svetaine ir padeda tobulinti svetainės veikimą. Pavyzdžiui šie slapukai gali parodyti, kuriuose puslapiuose lankomasi dažniausiai, padėti registruoti svetainėje vykstančius nesklandumus ir parodyti, ar svetainėje rodoma reklama yra veiksminga. Statistikos slapukai nerenka asmeninės vartotojų informacijos ir visa šių slapukų surinkta informacija yra apibendrinta ir anonimiška.

(c) funkciniai slapukai

Funkciniai slapukai leidžia svetainei įsiminti jūsų pasirinkimus ir pateikti patobulintų bei labiau jūsų poreikiams pritaikytų funkcijų. Funkciniai slapukai taip pat įsimena jūsų padarytus pakeitimus, pvz., tam tikro tinklalapio individualizavimą, taip pat kitais atvejais, pvz., kai žiūrite vaizdo įrašą ar mūsų tinklalapyje paliekate komentarą. Funkciniai slapukai neseka jūsų veiksmų kitose svetainėse.

(d) tiksliniai, reklaminiai arba rinkodaros slapukai

Tiksliniai, reklaminiai arba rinkodaros slapukai naudojami tam, kad jums būtų rodoma įdomesnė ir jūsų interesus labiau atitinkanti reklama, arba tam, kad tos pačios reklamos parodymų svetainėje skaičius būtų ribojamas. Šios rūšies slapukai taip pat naudojami reklamos kampanijos veiksmingumui matuoti. Šie slapukai gali būti naudojami siekiant įsiminti, į ką žiūrėjote, apsilankę svetainėje.

(e) kiti arba neklasifikuoti slapukai

Kiti arba neklasifikuoti slapukai – tai tokie slapukai, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais.

 

5. Kokius slapukus Jūs naudojate?

​Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas​ Slapuko tikslas​ Slapuko saugojimo terminas​​
​Statistikos ​_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmt
_utm.gif[x2]
​Šie slapukai naudojami statistinei 
Informacijai apie interneto puslapio
lankomumą rinkti; gauti duomenys
naudojami ataskaitoms rengti ir puslapiui tobulinti
​2 metai
1 diena
Iki uždarymo
6 mėnesiai
1 diena
Iki uždarymo
​Rinkodaros                                         Šiuo metu nenaudojami
​Funkciniai ​orlent_pl_fontsize ​Svetainės funkcionalumui užtikrinti siekiant
pagerinti vartotojo patirtį (nustatomas šrifto, rodomo interneto puslapyje, dydis)
​6 dienos
​Privalomi ​ASP.NET_Sessionld
TS#
CookieConsent
Šie slapukai būtini tam, kad svetainė galėtų veikti tinkamai, be papildomų trikdžių bei užtikrinti, kad naršymas svetainėje būtų saugus.

Iki uždarymo
Iki uždarymo
1 metai

​Kiti ​                                       Šiuo metu nenaudojami
 

 

​​​​​​​​​​
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai