Aplinkos tyrimų laboratorija
Aplinkos tyrimų laboratorijos veikla užtikrina aukštą atliekamų tyrimų kokybės lygį, įsipareigoja turėti gerą profesinę praktiką ir teikti užsakovams kokybiškas tyrimų paslaugas, tenkinti jų reikalavimus ir lūkesčius. Laboratorija nesiima veiklos, kuri galėtų susilpninti pasitikėjimą jos kompetencija, bešališkumu, teisingumu bei vientisumu.
 
Aplinkos tyrimų laboratorijoje dirba 15 darbuotojų.
 
Nuo 2009.09.17 Aplinkos tyrimų laboratorija dirba pagal Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių Leidimų atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimams atlikti. Leidimas atnaujintas 2021.02.23.
 
Nuo 2016.01.29 Aplinkos tyrimų laboratorija akredituota tarptautinio standarto LST EN ISO/IEC 17025 „Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ atitikčiai. Laboratorija akredituota oro ėminių ėmimui ir lakiųjų organinių junginių ore nustatymui bei fizikinių veiksnių tyrimams darbo vietose. Akreditavimo sritis patvirtinta 2021.01.14.

 
 
KONTAKTAI:
 
Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“
Aplinkos tyrimų laboratorija
Mažeikių g. 75
Juodeikių k.
89453 Mažeikių r. sav.
Lietuva
 
 
Arūnas Šimkus
Aplinkos tyrimų laboratorijos viršininkas
 
 
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai