Integruotos vadybos sistemos politika
Siekdama tapti pirmaujančia Vidurio ir Rytų Europos naftos perdirbimo įmone Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ (toliau – Bendrovė), gamina kokybiškus produktus, veikia atvirai ir sąžiningai, savo veiklą grindžia pažangia valdymo praktika ir socialinės atsakomybės principu, rūpinasi darbuotojų ugdymu, užtikrina deramą informacijos saugumą, daug dėmesio skiria aplinkos apsaugai bei darbuotojų saugai ir sveikatai.

Visuose veiklos lygmenyse Bendrovė įsipareigoja:

1. Operatyviai tenkinti klientų poreikius, nuolat stebint, vertinant ir prognozuojant rinkos tendencijas bei kuriant aukščiausios kokybės produktus ir teikiant paslaugas, atitinkančias aplinkos apsaugos standartus;

2. Garantuoti aukštą produktų kokybę, nuolat tobulinant technologijas, bei didinti gamybos procesų ekonominį efektyvumą;

3. Užtikrinti, kad būtų laikomasi visų aplinkos apsaugos, informacijos saugumo, darbuotojų saugos ir sveikatos, teisinių ir kitų reikalavimų;

4. Stebėti ir mažinti teršalų emisijas bei siekti, kad jų poveikis žmonių sveikatai nuolat mažėtų, užtikrinti tinkamą pasirengimą ekstremalių situacijų atvejais;

5. Gerinti darbo sąlygas ir mažinti pavojų darbe, nuolat tobulinant rizikos vertinimo ir avarijų darbe, profesinių susirgimų bei pavojingų incidentų prevencijos metodus bei įgyvendinant sprendimus ergonomikos srityje;

6. Užtikrinti informacijos apie veiklos poveikį aplinkai, darbuotojų saugą ir sveikatą prieinamumą;

7. Užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą, siekiant išvengti veiklos sutrikdymo dėl slaptos (konfidencialios) informacijos atskleidimo, informacijos vientisumo pažeidimo arba informacijos neprieinamumo dėl jos praradimo ar sistemų neveikimo;

8. Užtikrinti tinkamą Bendrovės parengtos ir gautos informacijos apsaugos lygį;

9. Užtikrinti reikiamą informacijos apsaugą visose Bendrovės informacijos tvarkymo sistemose, įskaitant informacijos ir ryšio technologijų sistemas ir tinklus, taikant geriausią praktiką informacijos saugos srityje;

10. Ugdyti darbuotojų kompetenciją ir aplinkosauginį sąmoningumą, skatinti darbuotojus vadovautis į klientų poreikius orientuota darbo filosofija, tausoti aplinką bei gerinti darbo sąlygas;

11. Nuolat tobulinti integruotą vadybos sistemą, įgyvendinti priemones, būtinas šio proceso efektyvumui didinti, ir taikyti tinkamus prevencinius bei korekcinius veiksmus.

Vystydama savo veiklą Bendrovė vadovaujasi integruota vadybos sistema, atitinkančia tarptautinių kokybės vadybos (ISO 9001), aplinkos apsaugos vadybos (ISO 14001), darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos (OHSAS 18001) bei informacijos saugumo valdymo (ISO 27001) standartų reikalavimus.

Bendrovės integruota vadybos sistema prižiūrima ir nuolatos tobulinama bendradarbiaujant su PKN ORLEN S.A. ir kitomis ORLEN grupės bendrovėmis.
 
 

ORLEN Grupės prekiniai ženklai